catalogue menuПродукти

Защита на лични данни

Декларация за съгласие и информираност относно обработването на лични данни

 • Моля, след като прочетете внимателно предоставената по-долу информация, да решите дали да предоставите Вашето доброволно, информирано и изричното съгласие СИТИ КЛИМА ООД да обработва личните Ви данни.
 • За попълване на контактната форма, за създаване на регистрация или за да извършите покупка от СИТИ КЛИМА ООД е необходимо да предоставите Ваши лични данни.

Дефиниции:

 • „Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 • „Обработване на лични данни“: всяко действие или съвкупност от действия, които Дружеството извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (така напр. събиране, записване, организиране, групиране, съхраняване, адаптиране, актуализиране или коригиране, изменение, възстановяване, консултиране употреба, разкриване чрез предаване или предоставяне, разпространяване, комбиниране, блокиране, заличаване, унищожаване и др.).

Защо събираме, обработваме и съхраняваме личните ви данни

 • Сити Клима ООД (или наричано по-долу „Дружеството“), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 102909087, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. Цар Самуил 76, събира и обработва следните лични данни:
  < >Име и фамилия;
  Електронна поща;
  Адрес;
  Телефонен номер;
  Данни от „бисквитки“, предпочитания, онлайн-поведение, местоположение: Задължителни (есенциални) бисквитки, Бисквитки за ефективност и функционалност, Рекламни бисквитки;
  Приемане и обработване на поръчки за покупка или доставка на стоки и услуги, сключване на договори за продажби и доставки на стоки и/или услуги;
 • Издаване на фактури и управление на плащанията, счетоводни цели;
 • Информиране на потребители и клиенти за предстоящи промоции, рекламни и маркетингови кампании, томболи, игри и т. н. Дружеството събира, обработва и съхранява лични данни на физическите лица, които желаят да се свържат с Дружеството посредством формата за контакт на интернет страницата на Администратора на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от Регламента, а именно: „субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели“;
 • Личните данни, събирани в регистъра се събират от лицето при получаване на електронно съобщение от същото и само след предоставяне на доброволно и информирано съгласие от страна на лицето.

Принципи при събиране и обработка на личните ви данни

 • При обработка на личните Ви данни Дружеството спазва следните принципи:
  • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • Ограничаване целите на обработването;
  • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;
  • Точност и актуалност на данните;
  • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
  • Цялостност и поверителност на обрабоването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

Предаване на личните данни на трети страни

 • Събраните лични данни могат да се предават на трети лица само с изричното съгласие на субектите на лични данни и при спазване на останалите условия, предвидени в действащото българско законодателство.

Срок на съхранение

 • Личните данни на физическите лица събрани и обработвани във връзка с получените от тях електронни съобщения се съхраняват до постигане на целите, за които са събрани или до оттегляне на съгласието за предоставяне на личните данни – което от двете обстоятелства настъпи по-рано.