catalogue menuПродукти

Общи условия

Раздел I: Общи положения

Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Сити Клима” ООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се нa .https://www.city-clima.bg

Сити Клима ООД е дружество с ограничена отоговорност, регистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 102909087 със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Цар Самуил 76, наричано по-долу Сити Клима или Дружеството.
Общи условия- означава общите условия описани тук. С кликването върху всеки един линк, бутон или приложение находящи се на сайта, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта.
Лицата, ползващи сайта и онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на ЗЗП, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.
Сайт“ - означава уебсайта находящ се на https://www.city-clima.bg

Раздел II: Общи условия за ползване на сайта https://www.city-clima.bg

Следните условия са условията на споразумението между Вас и Сити Клима ООД. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

 • Всички изображения, текстове и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани само и единствено чрез писмено разрешение.
 • Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. Сити Клима може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
 • Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Има вероятност електронното изображение да е с илюстративна цел или да има изменение в нюанса на цветовете, Сити Клима не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.
 • Сити Клима не носи отговорност за никой друг web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до web сайт извън този на Сити Клима (https://www.city-clima.bg), дори ако той включва логото на Сити Клима, моля приемете, че сайтът е независим от сайта на Сити Клима, и че Дружеството няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта https://www.city-clima.bg не означава, че Сити Клима подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт.
 • Сити Клима ООД не е отговорно при никакви обстоятелства за всякакъв род преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
 • Сити Клима ООД не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на СИТИ КЛИМА ООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.
 • Сити Клима ООД има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III: Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги

Цени:

 • Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
 • Сити Клима ООД си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци, като за всеки отделен продукт е изрично посочено дали включва цената за доставка, монтаж, транспорт или др.
 • При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на подаване на заявка за покупка/извършване на услуга, независимо дали това се е случило по телефона или на място в офис на Сити Клима.
 • При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

Поръчки, доставка, монтаж на стока и/или услуга

 • Поръчки, заявки, покупка могат да правят всички потребители на сайта, български и чуждестранни граждани.
 • Поръчки, заявки, покупка могат да се направят както в някой от офисите на Сити Клима, така и по телефона в рамките на обявеното работното време.
 • Продуктите обявени в сайта се доставят и монтират на територията на Бургаска област, след подадена заявка/поръчка по телефона или в някой от офисите на Сити Клима в гр. Бургас.

Плащане

Можете да заплатите цената на избраната от Вас климатична техника по някой от следните начини:
Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева.
 • Плащане на място в някой от нашите офиси
 • Плащане при доставка и монтаж
 • По банков път
 • Плащане чрез някоя от партньорските ни финансови/кредитни институции

   

Гаранционно обслужване

 • За всяка стока на сайта се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. Сити Клима ООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:
  • гаранционната карта/фискалния бон на продукта е изгубен/а;
  • е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;
  • се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;
  • е нарушена физическата цялост на изделието;
  • повредата е причинена от природно бедствие, токов удар, неизправност в захранващата мрежа или други форсмажорни обстоятелства;
  • се появи неизправност в работата на климатика, в резултат на дефекти или повреди на тръбен път, който е положен предварително от трети лица и фирми, неоторизирани от Сити Клима ООД;
  • клиентът закупи климатик с капацитет, който не съответства на размера на помещението, в което се монтира, въпреки препоръките на специалистите на Сити Клима ООД;
  • клиентът има неплатени задължения към Сити Клима ООД;
  • не е осигурен достъп. В случаите, когато по желание на клиента и с негово съгласие е монтирана техника със скеле, вишка или алпинист, то ангажимент на клиента е да осигури достъп до системата или да заплати стойността на услугата, осигуряваща достъпа.
 • В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от Сити Клима ООД или от оторизирани сервизи на негови партньори.
 • Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важи законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС). Потребителите – физически лица имат право да се ползват от законната гаранция на стоките и услугите, установена в ЗПЦСЦУПС. Предоставянето и ползването на търговска гаранция не засяга регламентираните в закона условия и средства за защита.

Допълнителни условия

 • За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния районен съд.